Regulamin

Niniejszy regulamin obowiązuje w całym serwisie fastnews.pl, dotyczy wszystkich użytkowników. II. Definicje Materiały - wszelkiego typu filmy, video-clipy, zdjęcia, grafiki itp. umieszczane w serwisie fastnews.pl Serwis - strona o adresie fastnews.pl, będąca miejscem zamieszczania w/w materiałów Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu fastnews.pl III. Postanowienia ogólne - fastnews.pl nie ponosi odpowiedzialności za: - korzystanie z serwisu niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu lub bez zapoznania się z regulaminem; - przerwy w funkcjonowaniu serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych niezależnych od właściciela; - utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od właściciela serwisu; - jakiekolwiek szkody użytkownika wynikające z nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych. - Użytkownik ma prawo do zamieszczania w serwisie materiałów, a także do przeglądania materiałów zamieszczonych przez innych użytkowników. Zabrania się: - umieszczania materiałów, które nie są własnością użytkownika lub co do których nie posiada on majątkowych praw autorskich; - umieszczania w serwisie fastnews.pl materiałów, na których są osoby trzecie, bez zgody w/w osób. - Użytkownik zamieszczając filmy, clipy etc. oświadcza, że posiada prawa autorskie do w/w lub też prawa do publikacji tychże materiałów, a także, iż świadom jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 212 §1 i 2 KK oraz 216 §1 i 2 KK, a także odpowiedzialności cywilnej wynikającej z art. 23 KC. - Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych w nim materiałów. - Zamieszczając materiały w serwisie, użytkownik przekazuje właścicielowi nieodpłatną, niewyłączną licencję, obejmującą wykorzystywanie tychże materiałów dla potrzeb serwisu fastnews.pl, co jest równoznaczne ze zrzeczeniem się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do właściciela serwisu w momencie ich wykorzystania (tzn. kopiowania, rozpowszechniania, publikowania, modyfikacji) w celu promocji oraz reklamy serwisu. Nieodpłatna, niewyłączna licencja obejmuje również wykorzystywanie przez właściciela materiałów publikowanych w serwisie, na innych stronach należących do właściciela, z uwzględnieniem licencji Creative Common. - Właściciel serwisu może odmówić emisji materiałów, gdy zostanie zakwestionowany ich stan prawny lub są słabej jakości.IV. Postanowienia końcowe - Użytkownik może kierować do właściciela wszelkiego pytania, reklamacje oraz zgłoszenia błędów, dotyczące serwisu, za pomocą formularza kontaktowego, znajdującego się na fastnews.pl/kontakt.html - Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej. > Spamowanie poczekalni grozi sankcjami prawnymi. - Właściciel ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podania przyczyn i w każdej chwili. Zmiany wchodzą w życie z chwila umieszczenia zmienionego tekstu regulaminu pod adresem fastnews.pl/rules - W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204) oraz Ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym z dnia 5 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 126, poz. 1068), oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. - Dz. U. z roku 2002, Nr 101, poz. 926) i Kodeksu Cywilnego